posted by organizer: tantd || 2956 views || tracked by 4 users: [display]

REV-ECIT 2018 : The 21st National Conference on Electronics, Communications and Information Technology

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://rev-conf.org
 
When Dec 7, 2018 - Dec 8, 2018
Where Hanoi
Submission Deadline Sep 1, 2018
Notification Due Oct 30, 2018
Final Version Due Nov 15, 2018
Categories    electronics   communications   information
 

Call For Papers

http://rev-conf.org

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức “Hội nghị Quốc gia lần thứ XXI về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (The 21st National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT). REV-ECIT là Hội nghị Khoa học Quốc gia thường niên do REV chủ trì.

Chương trình Hội nghị sẽ bao gồm các chủ đề bao phủ toàn bộ các lĩnh vực về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Ngoài các phiên kỹ thuật, Hội thảo năm 2018 sẽ tổ chức một Diễn đàn trao đổi về đào tạo, kiểm định chương trình Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhân lực công nghệ cao. Các tác giả có thể nộp các kết quả nghiên cứu mới chưa công bố về các chủ đề, nhưng không giới hạn, như sau:

1.Tiểu ban Truyền thông và Vô tuyến
Mạng thông tin di động 5G
IoT và mạng cảm biến không dây
Mô hình kênh truyền
Vô tuyến nhận thức
Truyền thông dưới nước
Truyền thông thu thập năng lượng
Truyền thông hợp tác
Truyền thông với tốc độ thấp và độ tin cậy rất cao (URLLC)
Truyền thông dạng máy (MTC)
Định vị thuê bao
Ăng-ten & Truyền sóng
Các hệ thống siêu cao tần
Đo kiểm và thử nghiệm các hệ thống thông tin vô tuyến


2.Tiểu ban Kỹ thuật Điện tử
Mạch tương tự và số
Các hệ thống tích hợp
Thiết kế IC
Hệ thống nhúng
Hệ thống điện tử tự động
Ứng dụng điện tử
Mạch và ứng dụng cao tần
SOC, SIP, IP
Các hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa

3. Tiểu ban Xử lý tín hiệu
Xử lý tín hiệu, tiếng nói, hình ảnh và video
Lý thuyết thông tin, mã hóa và giải mã tín hiệu
Xử lý tín hiệu cho truyền thông
Xử lý tín hiệu y sinh
Tiểu ban Công Nghệ Thông Tin và Mạng

4. Hệ thống thông tin
Công nghệ phần mềm
Trí tuệ nhân tạo
Dữ liệu lớn
An toàn thông tin
Học máy và ứng dụng
Hệ thống tương tác người – máy
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Công nghệ blockchain
Mạng Internet tương lai, mạng định nghĩa bằng phần mềm
Chất lượng dịch vụ (QoS) và chất lượng trải nghiệm (QoE)
Điện toán đám mây, mạng trung tâm dữ liệu và ứng dụng

CÁC MỐC THỜI GIAN

Hạn nộp:01/09/2018
Hạn thông báo kết quả: 30/10/2018
Hạn nộp bản in: 15/11/2018
Ngày hội nghị : 07-08/12/2018

Related Resources

DMCIT 2022   2022 6th International Conference on Data Mining, Communications and Information Technology (DMCIT 2022)
IJMIT 2021   International Journal of Managing Information Technology
Chengdu--DMCIT 2022   2022 6th International Conference on Data Mining, Communications and Information Technology (DMCIT 2022)
CSEIT 2021   8th International Conference on Computer Science, Engineering and Information Technology
ECCSIT 2021   2021 European Conference on Computer Science and Information Technology (ECCSIT 2021)
DMSE 2021   2nd International Conference on Data Mining and Software Engineering
EI-CFAIS 2021   2021 International Conference on Frontiers of Artificial Intelligence and Statistics (CFAIS 2021)
WiMoA 2021   3th International Conference on Wireless, Mobile Network and Applications
ASIACCS 2022   ACM Symposium on Information, Computer and Communications Security
QUEST 2022   International Conference on Quantum Engineered Sensing and Information Technology