posted by organizer: tantd || 2270 views || tracked by 4 users: [display]

REV-ECIT 2018 : The 21st National Conference on Electronics, Communications and Information Technology

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://rev-conf.org
 
When Dec 7, 2018 - Dec 8, 2018
Where Hanoi
Submission Deadline Sep 1, 2018
Notification Due Oct 30, 2018
Final Version Due Nov 15, 2018
Categories    electronics   communications   information
 

Call For Papers

http://rev-conf.org

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức “Hội nghị Quốc gia lần thứ XXI về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (The 21st National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT). REV-ECIT là Hội nghị Khoa học Quốc gia thường niên do REV chủ trì.

Chương trình Hội nghị sẽ bao gồm các chủ đề bao phủ toàn bộ các lĩnh vực về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Ngoài các phiên kỹ thuật, Hội thảo năm 2018 sẽ tổ chức một Diễn đàn trao đổi về đào tạo, kiểm định chương trình Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhân lực công nghệ cao. Các tác giả có thể nộp các kết quả nghiên cứu mới chưa công bố về các chủ đề, nhưng không giới hạn, như sau:

1.Tiểu ban Truyền thông và Vô tuyến
Mạng thông tin di động 5G
IoT và mạng cảm biến không dây
Mô hình kênh truyền
Vô tuyến nhận thức
Truyền thông dưới nước
Truyền thông thu thập năng lượng
Truyền thông hợp tác
Truyền thông với tốc độ thấp và độ tin cậy rất cao (URLLC)
Truyền thông dạng máy (MTC)
Định vị thuê bao
Ăng-ten & Truyền sóng
Các hệ thống siêu cao tần
Đo kiểm và thử nghiệm các hệ thống thông tin vô tuyến


2.Tiểu ban Kỹ thuật Điện tử
Mạch tương tự và số
Các hệ thống tích hợp
Thiết kế IC
Hệ thống nhúng
Hệ thống điện tử tự động
Ứng dụng điện tử
Mạch và ứng dụng cao tần
SOC, SIP, IP
Các hệ thống đo lường, điều khiển và tự động hóa

3. Tiểu ban Xử lý tín hiệu
Xử lý tín hiệu, tiếng nói, hình ảnh và video
Lý thuyết thông tin, mã hóa và giải mã tín hiệu
Xử lý tín hiệu cho truyền thông
Xử lý tín hiệu y sinh
Tiểu ban Công Nghệ Thông Tin và Mạng

4. Hệ thống thông tin
Công nghệ phần mềm
Trí tuệ nhân tạo
Dữ liệu lớn
An toàn thông tin
Học máy và ứng dụng
Hệ thống tương tác người – máy
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Công nghệ blockchain
Mạng Internet tương lai, mạng định nghĩa bằng phần mềm
Chất lượng dịch vụ (QoS) và chất lượng trải nghiệm (QoE)
Điện toán đám mây, mạng trung tâm dữ liệu và ứng dụng

CÁC MỐC THỜI GIAN

Hạn nộp:01/09/2018
Hạn thông báo kết quả: 30/10/2018
Hạn nộp bản in: 15/11/2018
Ngày hội nghị : 07-08/12/2018

Related Resources

ICCIP--Ei Compendex and Scopus 2020   2020 6th International Conference on Communication and Information Processing (ICCIP 2020)--EI Compendex, Scopus
CCCIOT 2020   International Conference on Cloud Computing and IOT (CCCIOT 2020)
ICCNS--Ei Compendex and Scopus 2020   2020 the 10th International Conference on Communication and Network Security (ICCNS 2020)--EI Compendex, Scopus
GreeNet Symposium - SGNC 2020   11th Symposium on Green Networking and Computing (SGNC 2020)
IEEE CiSt 2020   6th IEEE Congress on Information Science and Technology
MoWiN 2020   9th International Conference on Mobile & Wireless Networks
SECCE 2021   2021 International Symposium on Electronics, Communications and Control Engineering (SECCE 2021)
CDKP 2020   9th International Conference on Data Mining & Knowledge Management Process
AECCC--ACM, Ei and Scopus 2020   ACM--2020 2nd African Electronics, Computer and Communication Conference (AECCC 2020)--Ei Compendex and Scopus
ISAIR 2020   The 5th International Symposium on Artificial Intelligence and Robotics