posted by user: KubaJ || 2081 views || tracked by 2 users: [display]

A/ Konference 2013 : A/ konference - studentská konference

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://avkonference.wordpress.com
 
When Mar 7, 2013 - Mar 8, 2013
Where Olomouc
Submission Deadline Jan 21, 2013
Categories    film studies   new media   television studies   theory
 

Call For Papers

O konferenci

A/konference se snaží mapovat studentskou teoretickou a historiografickou aktivitu v
oblastech filmových studií, televizních studií a nových médií. V průběhu zimního semestru
2012 se v Olomouci uskutečnila první konference se zaměřením na filmová studia. Na ní
navazuje v letním semestru 2013 konference věnovaná televizním studiím a novým
médiím. Tento model by měl být zachován i do dalších ročníků.

Témata
- Remediace a její využití v televizním průmyslu
- Narativní strategie v soudobé televizní produkci
- Fenomén fandomu optikou recepčních studií
- Formát reality show a jeho proměny
- Počítačové hry a jejich specifika

Proč tato témata?
Téma remediace odráží jednu z hlavních tendencí proměny televizního průmyslu. Využití
jiných technologických bází ve zpřístupnění obsahu s sebou přineslo mnoho problémů, jež
nebyly dosud v českém prostředí řádně reflektovány. Jedná se zejména o způsob
reprezentace obsahu webových stránek, vztahu televizních stanic k merchandisingu
propagujím seriály nebo nové využití platforem facebooku, youtube či VOD.
Sekcí Narativní strategie v soudobé televizní produkci pak chceme upozornit na
měnící se vyprávěcí techniky v televizních fikčních pořadech. Inspirací pro toto téma bylo
letošní vydání knihy Jasona Mittella Complex TV: The Poetics of Contemporary Television
Storytelling ve kterém poukazuje na jednoznačný odklon od epizodického narativu
směrem ke komplexnímu vyprávění. Tyto posuny u nás zatím nebyly kriticky dostatečně
akcentovány a tedy je jednou z hlavních motivací na ně poukázat.
Zkoumání fandomu optikou recepčních studií má samozřejmě svou tradici a
probíhalo již dříve. Výzkum se však zaměřoval spíše na text a publikum nebylo příliš
zohledňováno. Téma by tak mělo zahrnovat nejen průzkum samotných fan fiction, ale také
sociálního postavení fanoušků, jejich mediálních návyků, koexistenci v rámci komunit,
aktivitu v rámci jejich skupiny atd.
Reality show pak představuje v soudobé nonfikční televizi asi jeho nejpoužívanější
formát. Právě analýza jeho typologií (cooking show, survival show atd) či inovativních
strategií by měla posloužit k lepšímu pochopení struktury těchto pořadů.
Oblast počítačových her se v rámci paradigmatu nových médií etablovala jako
jeden z nejprogresivnějších trendů. Zajímavě interdisciplinárně nastoluje otázky o vztahu
filmového média k nové technologii, vytváření fikčních světů počítačových her stejně jako
možnost výzkumu recepce uživatelů MMORPG. A právě tyto otázky jsou ve vztahu k
novým médiím klíčové.

Potenciální příspěvky

Své příspěvky na daná témata může zaslat kdokoliv, kdo studuje v České republice nebo
na Slovensku v bakalářském nebo magisterském programu. Konference je otevřena i
zájemcům mimo obor filmových studií. Přijímány jsou pouze příspěvky v českém a
slovenském jazyce.
Konference bude rozdělena do pěti panelů podle jednotlivých témat. V každém panelu
budou tři až čtyři prezentace. Na závěr každého panelu proběhne diskuze.
Délka prezentace je stanovena na 20 minut. Součástí návrhu příspěvku by měl být název,
abstrakt (900 znaků), jméno autora a jeho profil (500 znaků).

Návrhy prezentací se všemi náležitostmi a případné dotazy posílejte na mail
jcernik@gmail.com nejpozději do 21.1.2013.

Related Resources

CONCUR 2023   International Conference on Concurrency Theory
IJGTT 2023   International Journal of Game Theory and Technology