posted by organizer: HaHai || 485 views || tracked by 3 users: [display]

ICCE 2024 : The 5th International Conference on Culture and Education: Intercultural Education in the International Integration Context

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://icce2024.dhsphue.edu.vn
 
When Dec 7, 2024 - Dec 8, 2024
Where Hanoi, Vietnam
Abstract Registration Due Sep 27, 2024
Submission Deadline Oct 25, 2024
Notification Due Nov 8, 2024
Final Version Due Nov 15, 2024
Categories    humanities   social sciences   culture   education
 

Call For Papers

(Vietnamese and French versions are belows)

ICCE 2024 CALL FOR PAPERS

I. Objectives of the conference
Cultural interference and influence are inevitable and irresistible process of mankind. Intercultural dialogue will bring about understanding and harmony among cultures: acquiring the cultural identities of different territories without losing the unique identities their home country. Intercultural education will move us towards the globalization vision with diversity, interaction, equality and respect among cultures.
Stemming from the above profound purposes, Ha Noi Metropolitan University; Hue University of Education in collaboration with domestic and foreign universities and research institutes to organize the 5th International Conference on Culture and Education (ICCE 2024), with the theme: “Intercultural education in the international integration context".
The conference aims to create a forum to share knowledge on intercultural education in the context of globalization and intercultural imprints in major cultural centers of Vietnam. On that basis, positive solutions in the field of education could be suggested to enhance the national values and acquire diverse cultural identities of the world. The conference will provide opportunities for Vietnamese and international researchers to exchange academic knowledge and cooperate in scientific research in the coming time. To celebrate the 70th Anniversary of the Capital's Liberation in 2024, Ha Noi Metropolitan University will be the co-host for this year conference

II. Theme
The Conference focuses on the following main themes:
1. Intercultural approaches from historical, sociological, pedagogical and psychological perspectives (post-colony, immigration, migration, study abroad issues)
2. Dimensions of intercultural theories (diversity, interaction, equality, dialogue…)
3. Intercultural dialogue in the integration process
4. Intercultural and geopolitical issues
5. Interculture and immigration/ immigration literature
6. Challenges of intercultural education in the integration period
7. Experiences in implementing intercultural education in countries over the world
8. Intercultural education in school and university curriculum
9. Intercultural and communication skills in education (especially in teaching language
to foreigners)
10. Interculture in globalization and environmental education
11. Methods for intercultural education in the integration era
12. Educational cooperation based on intercultural spirit
13. Ha Noi culture in the flow of international integration
14. Hue Ancient Capital – Intercultural heritage in the context of integration
15. Intercultural imprints in Ho Chi Minh City and the Southern Region

III. Organizers
1. Hue University of Education (host)
2. Ha Noi Metropolitan University (co-host)
3. Institute of Asian Research, Aix Marseille University, France
4. Thai Nguyen University of Education
5. Ho Chi Minh University of Education
6. Institute of Intercultural Psychology and Education, Eötvös Loránd University, Hungary
7. Goethe-Institute Ha Noi
8. Intercultural Centre, Bach Dang, Thua Thien Hue
9. Ha Noi Institute for Socio-Economic Development Studies
10. Ha Noi Publishing House

IV. Language used: Vietnamese, French and English

V. Time and venue
- Time: December 07 and 08, 2024 (tentatively)
- Venue: Ha Noi Metropolitan University
Address: Campus 1, 98 Duong Quang Ham street, Quan Hoa ward, Cau Giay district, Ha Noi. Viet Nam.

VI. Registration and paper submission
- Abstract submission deadline: before September 27, 2024
- Full paper submission deadline: before October 25, 2024
- Paper acceptance notification: before November 08, 2024
- Attendance confirmation and presentation registration: before November 22, 2024
- Manuscript submission to: ICCE2024@dhsphue.edu.vn

VII. Registration fee
- Students, Authors from co-organizers: 1.200.000 VND (50 USD)
- Other authors: 1.800.000 VND (75 USD)

VIII. Conference proceedings and papers presentation
- All accepted papers will be published in the conference proceedings with ISBN number in Vietnam;
- Detailed information related to papers presentation, please referred to the conference website.

IX. Contact information
- Website: http://ICCE2024.dhsphue.edu.vn
- Email: ICCE2024@dhsphue.edu.vn
- Assoc. Prof. Nguyen Thi Kim Son, Director of Science – Technology and Cooperation Development Department, Ha Noi Metropolitan University, Email: ntkson@daihocthudo.edu.vn; Phone: 0966.857.328
- Dr. Ha Viet Hai, Head of Office for Science – Technology and International Cooperation, Hue University of Education, email: haviethai@dhsphue.edu.vn; Phone: 094.261.3431

==============================
ICCE 2024 - THÔNG BÁO NHẬN BÀI

I. Mục đích hội thảo
Giao thoa, tương tác, ảnh hưởng giữa các nền văn hóa khác nhau là một tiến trình tất yếu, không thể cưỡng lại của lịch sử loài người. Đối thoại liên văn hóa sẽ mang đến sự thông hiểu và hòa hợp giữa các nền văn hóa: vừa tiếp thu bản sắc văn hóa của các lãnh thổ khác nhau nhưng không đánh mất bản thể riêng của mỗi quốc gia, dân tộc. Giáo dục liên văn hóa sẽ giúp chúng ta hướng đến một viễn cảnh toàn cầu hóa như vừa nêu: đa dạng, tương tác, bình đẳng và tôn trọng giữa các nền văn hóa.
Xuất phát từ mục đích sâu xa trên, Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế Văn hoá và Giáo dục lần thứ V (ICCE 2024), với chủ đề: “Giáo dục liên văn hoá trong bối cảnh hội nhập”.
Hội thảo hướng tới mục đích tạo diễn đàn chia sẻ những kiến thức về giáo dục liên văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và dấu ấn liên văn hoá tại các vùng trung tâm văn hoá lớn của Việt Nam. Trên cơ sở đó, tìm kiếm những giải pháp tích cực trong giáo dục để vừa phát huy giá trị dân tộc vừa tiếp nhận các bản sắc văn hóa khác nhau trên thế giới. Hội thảo sẽ là cơ hội thuận lợi để các nhà khoa học Việt Nam và thế giới trao đổi học thuật và hợp tác nghiên cứu khoa học trong thời gian tới. Hướng tới kỉ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô, năm 2024, Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo này.

II. Nội dung hội thảo
Với mục đích trên, Hội thảo hướng đến các chủ đề chính sau:
1. Tiếp cận liên văn hóa từ quan điểm lịch sử, xã hội học, nhân học, sư phạm và tâm lý (các vấn đề hậu thuộc địa, nhập cư, di dân, du học…)
2. Các phạm trù của lý thuyết liên văn hóa (sự đa dạng, sự tương tác, sự bình đẳng, tính đối thoại…)
3. Đối thoại liên văn hóa trong xu hướng hội nhập
4. Liên văn hóa và vấn đề địa chính trị
5. Liên văn hóa và văn học di cư/di dân
6. Những thách thức của giáo dục liên văn hóa trong thời kỳ hội nhập
7. Những kinh nghiệm về giáo dục liên văn hoá của các nước trên thế giới
8. Giáo dục liên văn hóa trong chương trình giáo dục phổ thông và đại học
9. Kỹ năng liên văn hóa và giao tiếp trong giáo dục (đặc biệt là giảng dạy ngôn ngữ cho người nước ngoài)
10. Liên văn hóa trong giáo dục toàn cầu hóa và môi trường
11. Các giải pháp giáo dục liên văn hoá trong xu hướng hội nhập
12. Hợp tác giáo dục trên tinh thần liên văn hóa
13. Văn hóa Hà Nội trong dòng chảy hội nhập quốc tế
14. Cố đô Huế - di sản liên văn hoá trong bối cảnh hội nhập
15. Dấu ấn liên văn hoá tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam bộ

III. Đơn vị tổ chức
1. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (đơn vị chủ trì)
2. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (đơn vị đồng chủ trì)
3. Viện Nghiên cứu châu Á, Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp
4. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
5. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
6. Viện Tâm lý và Giáo dục Liên văn hóa, Đại học Eötvös Loránd, Hungary
7. Viện Geothe Hà Nội
8. Trung tâm Liên văn hóa, Bạch Đằng, Thừa Thiên Huế
9. Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội
10. Nhà Xuất bản Hà Nội

IV. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh

V. Thời gian và địa điểm tổ chức
- Thời gian: dự kiến vào ngày 7 và 8 tháng 12 năm 2024
- Địa điểm: Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Địa chỉ: Cơ sở 1, Số 98, Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

VI. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo
- Đăng kí tóm tắt báo cáo: trước ngày 27/9/2024
- Nộp báo cáo toàn văn: trước ngày 25/10/2024
- Thông báo chấp nhận báo cáo: trước ngày 08/11/2024
- Xác nhận tham dự và đăng ký trình bày: trước ngày 22/11/2024
- Địa chỉ gửi báo cáo toàn văn: ICCE2024@dhsphue.edu.vn
V
II. Lệ phí nộp báo cáo và tham dự
- Tác giả là NCS, HVCH, SV; Tác giả thuộc đơn vị đồng tổ chức: 1.200.000 VND (50 USD)
- Tác giả khác: 1.800.000 VND (75 USD)
Cách thức nộp tiền xem trên website của Hội thảo

VIII. Kỷ yếu Hội thảo và quy cách trình bày bản thảo
- Các báo cáo được Hội thảo chấp nhận đăng sẽ xuất bản trong Kỷ yếu toàn văn có chỉ số ISBN tại Việt Nam
- Quy cách trình bày chi tiết xem trên website của Hội thảo

IX. Thông tin liên hệ
- Website: http://ICCE2024.dhsphue.edu.vn
- Email gửi bài: ICCE2024@dhsphue.edu.vn
- PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Sơn, Phòng QKKHCN&HTPT, Trường Đại học Thủ dô Hà Nội,
Email:ntkson@daihocthudo.edu.vn; ĐT: 0966.857.328
- TS. Hà Viết Hải, Phòng KHCN&HTQT, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế;
Email : haviethai@dhsphue.edu.vn; ĐT: 094.261.3431

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm, tham gia của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

==================================

ICCE 2024 - APPEL A COMMUNICATIONS

I. Finalité du colloque
L’interaction entre différentes cultures est un processus inhérent à l’histoire de l'humanité. Le dialogue interculturel apporte la compréhension des cultures et leur existence dans l'harmonie : reconnaître les identités culturelles des différents territoires sans perdre sa propre identité particulière. L'éducation interculturelle nous aide à évoluer vers une mondialisation respectant la diversité, l'égalité et le respect des cultures.

Partant de ce principe humaniste profond, l’Université de la Capitale de Hanoi et l'École Normale Supérieure de Hué, en collaboration avec des universités et instituts de recherche vietnamiens et étrangers, organisent le 5e Colloque scientifique internationale sur la culture et l'éducation (ICCE 2024), sur le thème : « L'éducation interculturelle dans le contexte de l'intégration ».
Le colloque vise à créer un forum pour partager des connaissances sur l'éducation interculturelle dans le contexte de la mondialisation et des empreintes interculturelles dans les principaux centres culturels du Vietnam. Il s'agit de rechercher des solutions en matière d’éducation pour promouvoir les valeurs nationales et accepter les différentes identités culturelles d'autres peuples et d'autres pays. Le colloque sera l'occasion pour les scientifiques vietnamiens et internationaux de se rencontrer et d'échanger afin d'élaborer des projets de coopération dans la recherche scientifique. En 2024, pour commémorer le 70e anniversaire de la libération de la capitale à la fin de la guerre d'Indochine, l'Université de la Capitale de Hanoi est fière d'accueillir les chercheurs vietnamiens et internationaux qui viendront participer à ce colloque.

II. Axes de communication
Ce colloque se concentre sur les thématiques principales suivantes :
1. Approche interculturelle sous des angles historiques, sociologiques, anthropologiques, pédagogiques et psychologiques (questions coloniales et postcoloniales, immigration, émigration, mobilité internationale d'étudiants, etc.) ;
2. Aspects théoriques sur l'interculturel (diversité, interaction, égalité, dialogue, etc.) ;
3. Le dialogue interculturel dans l'intégration ;
4. Enjeux interculturels et géopolitiques ;
5. Interculturalité et littératures de l'exil et de l'immigration ;
6. Défis de l'éducation interculturelle à l'ère de la mondialisation ;
7. Expériences d'éducation interculturelle dans le monde ;
8. L’éducation interculturelle dans les programmes d’enseignement secondaire et universitaire ;
9. Compétences interculturelles et de communication dans l'éducation (en particulier l'enseignement des langues pour étrangers) ;
10. Interculturalisme dans la mondialisation et éducation environnementale ;
11. Solutions d’éducation interculturelle dans la tendance à l’intégration ;
12. Coopération éducative dans un esprit interculturel ;
13. La culture de Hanoï dans le flux de l'intégration internationale ;
14. Ancienne capitale de Hué - patrimoine interculturel dans le contexte de l'intégration ;
15. Empreinte interculturelle à Hô Chi Minh Ville et dans le Sud du Vietnam.

III. Organisateurs
1. École Normale Supérieure, Université de Hué (hôte)
2. Université de la Capitale de Hanoi (co-hôte)
3. Institut de Recherches Asiatiques, Université d'Aix-Marseille, France
4. École Normale Supérieure, Université de Thai Nguyen
5. Université de Pédagogie de Ho Chi Minh-ville
6. Institut de Psychologie et d'Éducation Interculturelle, Université Eötvös Loránd, Hongrie
7. Institut Goethe de Hanoi
8. Centre Interculturel Bach Dang, Thua Thien Hue
9. Institut pour la Recherche et le Développement Socio-Économiques de Hanoi
10. Maison d'Édition de Hanoi

IV. Langue du colloque: Vietnamien, Français et Anglais

V. Date et lieu du colloque
- Dates prévisionnelles : les 7 et 8 Décembre 2024
- Lieu : Université de la Capitale de Hanoi
N° 98 Duong Quang Ham, Quan Hoa, Cau Giay, Hanoi

VI. Calendriers
- Envoi des propositions sous forme résumé : avant le 27 Septembre 2024
- Remise de l’article intégral : avant le 25 Octobre 2024
- Retour aux auteurs de l’évaluation par le Comité de lecture : le 8 Novembre 2024
- Confirmation de participation et d’inscription aux interventions : avant le 22 Novembre 2024
- Des résumés et des communications intégraux seront envoyés à l’adresse suivante: icce2024@dhsphue.edu.vn

VII. Frais d'inscription (permettant la publication de l’communication intégrale dans les actes et la participation au colloque)
- Doctorants, étudiants en master et les intervenants membres des établissements organisateurs : 1.200.000 VND (50 USD)
- Autres publics : 1.800.000 VND (75 USD)
Les moyens de paiement sont précisés sur le site web du colloque.

VIII. Recueil de communications et indications pour la présentation de chaque communication
- Les communications acceptées par les organisateurs seront publiées dans les actes de colloque avec matricule ISBN au Vietnam
- Les consignes de présentation pour les auteurs sont disponibles sur le site web du colloque

IX. Contact des organisateurs
- Site web: http://ICCE2024.dhsphue.edu.vn
- Email: ICCE2024@dhsphue.edu.vn
- Professeur Mme NGUYEN Thi Kim Son, Bureau Sciences et de la Coopération au Développement, Université de la Capitale de Hanoi,
Email: ntkson@daihocthudo.edu.vn; Tél.: +84-(0)966.857.328
- Professeur M. HA Viet Hai, Bureau des Technologies, des Sciences et de la Coopération internationale, École Normale Supérieure de l’Université de Hué; Email : haviethai@dhsphue.edu.vn; Tél. : +84-(0)94 261 3431Related Resources

IJHAS 2024   International Journal of Humanities, Art and Social Studies
INTC 2024   Leadership and Management in Higher Education: Innovations and Strategies in Global Context
CPAIOR 2024   International Conference on the Integration of Constraint Programming, Artificial Intelligence, and Operations Research
JoL 2024   International Journal of Law
PJA 77(2) 2026   The Aesthetics of Disaster
IEEE WAIE 2024   IEEE--2024 6th International Workshop on Artificial Intelligence and Education (WAIE 2024)
EJEA-GRANITE 2024   GRANITE – EJEA: Europe meets Japan: Intercultural Workshop on Data Sovereignty and Generative AI: Applications, Design, Social, Ethical and Technological Impact
ICCE 2024   42nd IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE 2024)
ICCSEA 2024   14th International Conference on Computer Science, Engineering and Applications
IICE 2025   The 27th Ireland International Conference on Education