posted by organizer: HaHai || 3496 views || tracked by 1 users: [display]

FVE 2020 : Franco-Vietnamese education from the end of the XIX century to the middle of the XX century

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://hoithaophapviet2020.dhsphue.edu.vn/
 
When Dec 18, 2020 - Dec 19, 2020
Where Hue, Vietnam
Submission Deadline Oct 18, 2020
Notification Due Nov 8, 2020
Final Version Due Nov 15, 2020
Categories    education   social sciences   history   higher education
 

Call For Papers

I. Themes
The Conference concentrates but not limits to the mentioned themes on Franco-Vietnamese education from the end of the XIX century to the middle of the XX century.
1. The formation and development of Franco-Vietnamese education in Vietnam in different periods from 1864 to 1954
2. Teaching and learning content and method
3. Language and literature in the educational curriculum
4. Female education
5. Different types of education in Vietnam at the end of the XIX century and beginning of the XX century in the relationship with Franco-Vietnamese education
6. Franco-Vietnamese education in Vietnam in the relationship with the educational system in Southeast Asia in the colonial time
7. Franco-Vietnamese educational heritage in Vietnam
II. Language used: Vietnamese and French
III. Time and venue
- Time: December 18-19, 2020.
- Venue: University of Education, Hue University, 34 Le Loi Street, Hue City, Vietnam.
Depending on the situation of the Covid-19 pandemic, the dates of the conference may be subject to change.
IV. Registration and paper submission
- Full paper submission deadline: October 18, 2020.
- Paper acceptance notification: November 08, 2020.
- Final version submission deadline: November 15, 2020.
- Attendance confirmation and presentation registration: November 30, 2020.
V. Conference Proceedings
Accepted papers will be published in the conference proceedings with ISBN number in Vietnam. Selected papers will be considered to publish in France.
VI. Contact information
- Website: http://hoithaophapviet2020.dhsphue.edu.vn
- Email: hoithaophapviet@dhsphue.edu.vn

==========================================

I. Chủ đề Hội thảo
Hội thảo tập trung, nhưng không giới hạn, vào những chủ đề chính dưới đây về Giáo dục Pháp - Việt cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX.
1. Quá trình hình thành và phát triển của giáo dục Pháp - Việt ở Việt Nam qua các giai đoạn từ 1864 đến năm 1954
2. Nội dung và phương pháp dạy - học
3. Ngôn ngữ và văn học trong chương trình giáo dục
4. Giáo dục nữ giới
5. Các loại hình giáo dục ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX trong mối quan hệ với giáo dục Pháp - Việt
6. Đối sánh giáo dục Pháp – Việt ở Việt Nam với giáo dục ở các quốc gia Đông Nam Á thời thuộc địa
7. Di sản giáo dục Pháp - Việt ở Việt Nam
II. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt và tiếng Pháp.
III. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo
-Thời gian diễn ra hội thảo: ngày 18-19 tháng12 năm 2020.
- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 34 Lê Lợi, Huế, Việt Nam.
Tuỳ theo tình hình của dịch bệnh Covid-19 mà thời gian diễn ra hội thảo có thể được thay đổi.
IV. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo
- Nộp toàn văn báo cáo: 18/10/2020.
- Thông báo chấp nhận bản báo cáo: 08/11/2020.
- Nộp báo cáo hoàn chỉnh: 15/11/2020.
- Xác nhận tham dự và đăng ký trình bày: 30/11/2020.
V. Kỷ yếu Hội thảo
Tất cả các bài báo được chấp nhận của Hội thảo sẽ được xuất bản trong một Kỷ yếu có chỉ số ISBN tại Việt Nam. Một số bài báo được chọn lọc có thể được xuất bản tại Pháp.
VI. Thông tin liên hệ
- Website: http://hoithaophapviet2020.dhsphue.edu.vn
- Email: hoithaophapviet@dhsphue.edu.vn

======================================

I. Thèmes et sous-thèmes de la conférence
Les échanges au cours de la conférence vont porter, sans pour autant s’y restreindre, sur les principaux thèmes qui suivent, en relation à « L’éducation franco-vietnamienne fin du XIXè siècle-début du XXè siècle ».
1. Les principales balises de développement du système éducatif franco-vietnamien au Vietnam au cours de la période allant de 1864 à 1954
2. Contenu et méthodologie pédagogiques mis en oeuvre
3. Langues et littérature(s) au sein des programmes d’enseignement
4. Education de la jeunesse féminine
5. Les différents modèles éducatifs au Vietnam, fin du XIXè-début du XXè siècle, dans l’ensemble du système éducatif franco-vietnamien
6. Etudes comparatives des systèmes d’encadrement, celui franco-vietnamien en vis-à-vis de ceux des pays de l’Asie du Sud-Est durant la période coloniale
7. Legs du système éducatif franco-vietnamien pour le cas du Vietnam
II. Langues de travail pour la conférence : Vietnamien et Français
III. Date et site de la conférence
- Journées de conférence : les 18 et 19 Décembre 2020.
- Site : Ecole Normale Supérieure (Université de Huê),
N°34, rue Lê Lợi, Ville de Huế, Việt Nam.
Selon la situation à la pandémie de Covid-19, les journées de la conférence peut être modifiées.
IV. Délai d’inscription et de remise de communication
- Remise de la communication officielle : 18 Octobre 2020.
- Annonce d’acceptation de communication : 08 Novembre 2020.
- Remise la version finalle de la communication: 15 Novembre 2020.
- Confirmation de participation et d’inscription aux interventions : 30 Novembre 2020.
V. Recueil de communications et indications pour la présentation de chaque communication
Tous les communications acceptés de la conférence seront publiés dans un recueil avec matricule ISBN, au Vietnam. Certains communications peuvent être publiés en France.
VI. Contact
- http://hoithaophapviet2020.dhsphue.edu.vn
- hoithaophapviet@dhsphue.edu.vn

Related Resources

WVC 2024   XIX - Workshop on Computer Vision
EDUT 2024   2nd International Conference on Education & Technology
END 2024   International Conference on Education and New Developments 2024
CRBL 2024   International Conference on Cryptography and Blockchain
DataMod 2024   12th International Symposium DataMod 2024: From Data to Models and Back
ITCAI 2024   International Conference on Information Technology Convergence Services & AI
PPSN 2024   18th International Conference on Parallel Problem Solving From Nature
JoL 2024   International Journal of Law
C.S. Lewis & Last Things 2024   C.S. Lewis and Last Things: How the Writer of Narnia Saw the End of Our Story
IEEE WAIE 2024   IEEE--2024 6th International Workshop on Artificial Intelligence and Education (WAIE 2024)